Velen vrezen dat automatisering leidt tot ernstige werkloosheid en dat onze onderwijssystemen ongeschikt zijn voor het beoogde doel. Het venture TECHNEQUALITY onderzoekt daarom fulfilled EU-financiering de mogelijke sociale gevolgen van ons digitale tijdperk. Fulfilled de bevindingen kunnen overheden beleid ontwerpen voor maximale economische groei voor burgers, terwijl potentiële sociale schade wordt beperkt.


Image

© Maria #229435616, supply: stock.adobe.com 2021

“Ons onderzoek beantwoordt een aantal van de meest urgente vragen”, legt projectcoördinator Mark Degrees, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk aan de Universiteit Maastricht uit. “Hoe bereiden we onderwijssystemen bijvoorbeeld voor op de toekomst? Hoe moeten we de socialezekerheidsstelsels opnieuw vormgeven? En kunnen we zulke sociale programma’s betalen?”

Om deze vragen te beantwoorden, bestudeert het doorway de EU gefinancierde TECHNEQUALITY-venture niet alleen hoe kunstmatige intelligentie (AI), zoals robots, het werk beïnvloedt. Het kijkt ook naar de manier waarop automatisering invloed kan hebben op verschillende sociale groepen in onze samenleving, en hoe technologische innovaties de sociale ongelijkheid in de EU en daarbuiten kunnen versnellen.

“Een ander component dat ons venture onderscheidt, is de manier waarop we de effects van automatisering modelleren”, zegt Degrees. “Een groot deel van de vakliteratuur gaat ervan uit dat als een taak geautomatiseerd kan worden, deze op een gegeven moment verloren zal gaan voor menselijke werkers. In plaats daarvan houden we rekening fulfilled bredere macrotrends op de Europese arbeidsmarkten. Dit stelt ons in staat om realistischere voorspellingen te doen.”

Geïnformeerde beleidsmakers

De leden van het venture onderhouden nauw make contact with fulfilled beleidsmakers op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, en helpen zo beleid te creëren op basis van de bevindingen van het venture: “Onze bevindingen kunnen regionale, nationale en internationale overheden informeren over beleidsreacties fulfilled betrekking tot onderwijs en sociaal welzijn”, voegt Degrees toe.

Grote ondernemingen en vakbonden waren ook betrokken bij het venture, en hun inbreng is van cruciaal belang als het gaat om het bijscholen en omscholen van werknemers en het verzekeren van het welzijn op de werkplek, terwijl de productiviteit wordt vergroot doorway het toepassen van AI in bedrijven.

Projectpartners richten zich fulfilled identify op acht Nederlandse gemeenten, en beoordelen de effecten van welzijnsregelingen zoals het basisinkomen: “Ik denk dat de publieke en politieke debatten over bijvoorbeeld universele basisinkomensregelingen nog steeds te vaak ideologisch worden gevoerd”, legt Degrees uit. “We wilden de kwaliteit van deze debatten verbeteren doorway empirisch bewijs te leveren over de beoogde en onbedoelde gevolgen van innovaties op het gebied van de sociale zekerheid.”

Hoewel de COVID-19-pandemie een ernstige complicerende variable is geweest voor een dergelijk intricate internationaal venture, heeft het onderzoeksteam zijn werk voortgezet: “Een van de hoogtepunten voor mij was het gemeenschapsgevoel binnen het consortium”, zegt Degrees. “We waren in staat om een groep eminente wetenschappers uit topinstellingen in de hele EU bijeen te brengen, die op afstand hebben moeten samenwerken en complexe analyses hebben moeten uitvoeren. De steun van de EU is ook echt geweldig geweest.”

Nu actie ondernemen

Het venture gaat nu zijn derde en laatste jaar in, en een groot deel van het onderzoek is nog steeds gaande. Niettemin blijkt uit de voorlopige bevindingen van het venture dat automatisering weliswaar enorm belangrijk is voor de economische groei in de EU, maar dat het risico bestaat dat automatisering ook maatschappelijke onzekerheden, toegenomen sociale ongelijkheid, verminderde sociale mobiliteit en nieuwe sociale twisten tot gevolg kan hebben.

“We voorspellen echter wel dat tussen de 5 en forty four % van alle Europese banen zal verdwijnen”, merkt Degrees op. “De invloed van deze ontwikkeling op de Europese samenlevingen zal afhangen van een groot aantal variabelen.”

Een belangrijk gegeven is dat het venture stelt dat automatisering een beheersbaar risico is. Als regeringen de juiste stappen zetten, kunnen de Europese economieën opleven en kan massawerkloosheid waarschijnlijk worden voorkomen: “Als TECHNEQUALITY overheden kan helpen zich voor te bereiden op de toekomst doorway hen te helpen de bedoelde en onbedoelde gevolgen van beleidsreacties te begrijpen, is onze missie een succes”, zegt Degrees.

“Maar regeringen moeten nu actie ondernemen. In het komende jaar zullen veel TECHNEQUALITY-analyses worden gepresenteerd over onderwijssystemen, vaardigheden, volwassenenonderwijs, innovaties op het gebied van sociale voorzieningen en overheidsfinanciën. Dus houd ons in de gaten”, voegt hij eraan toe.